Genelgeler

eskikoafor

İşyeri Açma genelgesi

•İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAYI:2017 / 56 03.04.2017 KONU: 20023 Sayılı resmi gazete Hk. 

Sayın üyemiz; 

Bilindiği üzere 29 Mart 2017 tarihinde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Güzellik Uzmanları buluşmasın , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN onaylanmış olduğu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 30/03/2017 tarih ve 2017/20023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bir örneği ekte yer alan Yönetmeliğin;; MADDE 2- Aynı Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ‘’GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Yukarıda belirtilen iki maddenin süresi içerisinde gereğini yerine getirmenizi bildiririz. 

Saliha GEÇİCİ 

BAŞKAN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin eki (Ek-1)’nde yer alan ‘’ Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler’’ kısmının ‘’j- Güzellik Salonları’’ bölümünün (11) numaralı alt başlığı ve aynı bölümün (13.2) alt başlığının (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘’11- Güzellik Salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz Alınması durumunda ise on iş günü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimlerde foto epilasyon cihazlarının nanometre aralığını tespit etmek için joulmetre ölçüm aleti veya benzeri aletler kullanılır.’’ ‘’a. Lazer epilasyon yöntemleri hariç tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazıyla ilgili 3308 sayılı Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi veya mesleki ve teknik okullarının ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve önlisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diploma veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan mesleki yeterlilik belgesinden birisine sahip olması zorunludur. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri müktesep hak kapsamında değerlendirilir.).’’ 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ‘’GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik Özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir.’’ 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

PDF indirmek için tıklayın...